Pædagogik

Her finder du databaser og ressourcer, der er relevante for din uddannelse.

 • Center for Ungdomsforskning (CeFU)

  I Center for Ungdomsforskning (CeFU) forskes der i unge, ungdom og ungdomsliv. CeFU arbejder tværfagligt, problemorienteret og praksisrelateret.

  Centeret publicerer bøger, rapporter, artikler og øvrige publikationer som der dog sjælden gives direkte adgang til. Centeret beskæftiger sig primært indenfor emnerne: uddannelse, udsatte unge, motivation og trivsel mm. Særligt er det at ee anlægger de unges perspektiver på det liv, de lever, og de livsvilkår, der præger ungdomslivet.

  CeFU blev etableret i 2000 og drives af Foreningen Center for Ungdomsforskning, som består af en række institutioner og organisationer. Organisatorisk er centeret placeret på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, Campus København.

  Fri adgang til Center for Ungdomsforskning

 • Dansk Center for Undervisningsmiljø

  DCUM arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Siden fungerer som bindeled imellem forskning og praksis.

  Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden fører til handling og udvikling, der styrker børns, elevers og studerendes trivsel og læring, ved at arbejde efter princippet viden til praksis.

  Dansk Center for Undervisningsmiljø er et uafhængigt, statsligt videnscenter. Centret hører under Undervisningsministeriet.

  Adgang til Dansk Center for Undervisningsmiljø

 • DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)

  DPU udgør Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse. Siden indeholder nyheder, artikler, rapporter, videoer og podcast med perspektiver på pædagogik og uddannelse.

  Forskningen på DPU er bygget op omkring videnskabelige perspektiver på pædagogik og uddannelse, herunder didaktiske, psykologiske, sociologiske, filosofiske og antropologiske perspektiver. Hertil kommer tværdisciplinær forskning, rettet mod bestemte og afgrænsede pædagogiske genstandsfelter, med dagtilbud og skolen som nogle af de største og mest centrale.

  DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse) er et af de tre institutter ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet.

  Adgang til DPU

 • ERIC

  ERIC (Education Resource Information Center) er den mest omfattende og anerkendte international database indenfor det pædagogiske område. Databasen indeholder litteratur og forskning indenfor emner som didaktik og pædagogik, børne- og ungdomsopdragelse, undervisning, specialundervisning, voksenundervisning og uddannelsesforskning samt grænseområderne sociologi, medicin, sygepleje, fysiologi, ernæring, psykiatri og antropologi. ERIC henviser til bibliografiske poster (tilbage til 1966), hvoraf VIA stiller store dele til rådighed i fuld tekst. 

  ERIC sponsoreres af U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences (IES).

  Adgang til ERIC (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledninger
  EBSCOs supportside om ERIC

  Kontakt: Lene Nørskov Lange lnla@via.dk

 • Forskningsportal.dk

  Foruden publikationsdata fra universiteterne og professionsskolerne finder du også publikationer fra de danske videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, ministerielle institutioner og forskningscentre fra 2011 og frem.

  Ved søgning kan du f.eks. afgrænse til en specifik institution eller dokumenttype eksempelvis videnskabelige artikler, bogkapitler eller Ph.d.-afhandlinger.

  Portalen er et initiativ til at opbygge en omfattende national forskningsinfrastruktur, dedikeret til:

  Indsamling og organisering af data om dansk forskning
  Opbygning af offentlige brugertjenester, der letter opdagelse og undersøgelse af dansk forskning.
  Nye data og funktioner tilføjes løbende.

  Udgiver: NORA (National Open Research Analytics), finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Adgang til Forskningsportal.dk

  Videoguides
  Litteratursøgning 1 - Find dansk forskning

 • Idunn

  Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område. Mange af tidsskrifterne er fagfællebedømt og figurerer på de danske universiteters autoritetsliste eller rangerer på professionshøjskolernes lister over fagligt anerkendte tidsskrifter.
   
  Indeholder blandt andet tidsskrifterne Klinisk Sygepleje, Nordisk Sygeplejeforskning, Nordic Studies in Education (2002 – 2019), Norsk Pedagogisk tidsskrift, Uniped, Sosiologisk tidsskrift og Fokus på familien
   
  Idunn udgives af det norske Universitetsforlaget og en del af tidsskrifterne er Open Access.
   
  Adgang til Idunn (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk

 • Nationalt Center for Skoleforskning (NCS)

  Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) er oprettet i et samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet og VIA University College i 2016.

  Centerets mission er at levere forskning, der i et forpligtende samarbejde mellem forskningsinstitutioner og mellem forskere og praktikere. Målet er at bidrage til at styrke læreres, pædagogers, lederes, forvaltningers og politikeres professionsudøvelse og professionelle dømmekraft. Dette er forudsætningen for at styrke børns og elevers læring, udvikling og trivsel i dagtilbud og skoler.

  Der gives adgang til publikationer og projekter samt henvisninger til forskellige typer af aktiviteter.

  Adgang til Nationalt Center for Skoleforskning (NCS)

 • Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet - NB-ECEC

  Databasen rummer alle kvalitetsgodkendte studier fra perioden 2006-2019. Næste gang databasen opdateres er i 2023, for perioden 2020-2021. Hvert forskningsprojekt er beskrevet i et abstract med angivelse af formål, resultat, design(metode) og referencer. Databasen optager studier, der retter sig direkte mod institutionaliserede dagtilbud for 0-6-årige. Populære fremstillinger, lærebøger, videnskabelige metodediskussioner etc. Inkluderes altså ikke.

  Forskningen er peer-reviewed efter internationale standarder af et skandinavisk forskerpanel og tager udgangspunkt i EPPI-systematikken (udviklet på University of London) suppleret med yderligere kriterier målrettet kvalitativ forskning. Opgaven varetages af Kunnskapssenter for Utdanning ved Universitetet i Stavanger.

  Databasen er udviklet og administreret af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) med tilskud fra det norske Utdanningsdirektoratet.

  Adgang til Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet

 • Social- og ældreministeriet

  Her kan du finde udgivelser fra Social- og ældreministeriet. Social- og ældreministeriets arbejdsområder er bl.a. familier, udsatte børn og unge og udsatte voksne. Hertil kommer ældre, frivillige sociale indsatser og handicapområdet.

  Adgang til Social- og ældreministeriet

 • Socialpædagogernes Vidensbank

  Vidensbanken præsenterer flere typer af viden for at give borgere, socialpædagoger, fagforfattere, fagkonsulenter og forskere stemme. Det er en bred platform af vidensprodukter i seks typer af viden med brugerfortællinger, praksisfortællinger, dokumentation og udviklingsarbejde, undersøgelser og evalueringer, forskning og lærebøger og værktøjer.

  Vidensbanken har indhold fra 1995 og frem, ved løbende at opdatere, og viser kun viden som er tilgængeligt. Det kan være frit tilgængelige rapporter eller direkte links til artikler.

  Socialpædagogernes Vidensbank er en service fra Socialpædagogerne.

  Adgang til Socialpædagogernes Vidensbank

 • Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen udgiver bl.a. rapporter, artikler, evalueringer og inspirationsmateriale inden for områderne børn, unge og udsatte.

  Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde. Socialstyrelsens hovedopgaver er fastsat i finansloven og de består i at tilvejebringe ny socialfaglig viden & formidle og udbrede virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser.

  Adgang til Socialstyrelsen

 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  VIVE er en uafhængig statslig institution, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

  Centerets formål er at levere anvendelsesorienterede analyser og forskning i emner, som er relevante i forhold til velfærdssamfundets udvikling og udfordringer. Du kan finde analyser, forskning og udgivelser om f.eks. børn og unge, folkeskolen, hjemløse, anbragte børn, sundhed og ældre. ​

  VIVE er en fusion af SFI og KORA (1. juli 2017) og hører under Indenrigs- og Boligministeriet.

  Adgang til VIVE