Her finder du ressourcer, der er relevante for din uddannelse.

Dansk og Nordisk forskning

 • Bibliotek.dk

  Bibliotek.dk er en fælles indgang til alle offentlige danske bibliotekers materialer – som f.eks. bøger, tidsskrift- og avisartikler, film og musik. 
  Størstedelen af materialerne kan bestilles til levering på dit lokale bibliotek.
  Derudover linker bibliotek.dk til mange digitale kilder, som efter en faglig udvælgelsesproces er optaget i bibliotek.dk. Det gælder f.eks. internetsider fra ministerier og styrelser, universiteter, videnscentre og organisationer.

  Adgang til bibliotek.dk
   
  Vejledning
  Se hvordan du logger ind i Bibliotek.dk her

  Mobil version
  Hent app'en i Google Play
  Hent app'en i Apples AppStore
    
  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk

 • Forskningsportal.dk

  Foruden publikationsdata fra universiteterne og professionsskolerne finder du også publikationer fra de danske videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, ministerielle institutioner og forskningscentre fra 2011 og frem.

  Ved søgning kan du f.eks. afgrænse til en specifik institution eller dokumenttype eksempelvis videnskabelige artikler, bogkapitler eller Ph.d.-afhandlinger.

  Portalen er et initiativ til at opbygge en omfattende national forskningsinfrastruktur, dedikeret til:

  Indsamling og organisering af data om dansk forskning
  Opbygning af offentlige brugertjenester, der letter opdagelse og undersøgelse af dansk forskning.
  Nye data og funktioner tilføjes løbende.

  Udgiver: NORA (National Open Research Analytics), finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Adgang til Forskningsportal.dk

  Videoguides
  Litteratursøgning 1 - Find dansk forskning

 • Idunn

  Mere end 40.000 artikler i over 80 nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område. Mange af tidsskrifterne er fagfællebedømt og figurerer på de danske universiteters autoritetsliste eller rangerer på professionshøjskolernes lister over fagligt anerkendte tidsskrifter.
   
  Indeholder blandt andet tidsskrifterne Klinisk Sygepleje, Nordisk Sygeplejeforskning, Nordic Studies in Education (2002 – 2019), Norsk Pedagogisk tidsskrift, Uniped, Sosiologisk tidsskrift og Fokus på familien
   
  Idunn udgives af det norske Universitetsforlaget og en del af tidsskrifterne er Open Access.
   
  Adgang til Idunn (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk

 • UC Viden

  National UC Viden portal

  UC Viden er Danmarks samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolesektoren.
  UC Viden giver overblik over forsknings- og udviklingsaktiviteter ved VIA University College. Her har vi registreret publikationer, projekter, forsknings- og udviklingsaktiviteter, undervisningsforløb og konsulentydelser.
  Det er VIAs mål, at vidensproduktion - og formidling - tilgodeser og udfordrer samfundets behov, såvel regionalt som globalt.

  I UC Viden finder du højt specialiseret viden inden for det pædagogisk-socialfaglige område, sundhed, det teknisk-merkantile område samt inden for design og business.

  Kender du UC Viden?

  Professionshøjskolernes studenterportal
  Samling af studenterprojekter hvor de(n) studerende har valgt at selve opgaven må være synlig.
  Som ansat/studerende fra University Colleges i Danmark. kan man logge ind med WAYF ved at brug af VIA mail og password. Afsluttende projekter kan ses for seneste 5 år.

International forskning

 • APA PsycINFO

  Den største ressource med peer-reviewed litteratur inden for adfærdsvidenskab og mental sundhed. 

  Databasen rummer resuméer (abstracts) af litteratur med en psykologisk synsvinkel på emnerne medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, sociale forhold, økonomi og jura. 

  Foruden artikler rummer basen bogkapitler, bøger, akademiske afhandlinger tilbage til 1806. Thesaurus Index Termer (subject terms) tildeles alle poster mhp at kategorisere indhold ift emne og gøre dette søgbart. 99% af tidsskriftsartiklerne er peer-reviewed (kun ældre udgåede tidsskrifter kan være uden peer-review). APA er en forkortelse for American Psychological Association som står bag ressourcen.

  Adgang til APA PsycINFO (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning
  APA PsycINFOs egen vejledning

  Kontakt: Maria Viftrup Schneider, msch@via.dk

 • JSTOR Archive Arts & Science lV, Vll og Xll

  JSTOR er en fuldteksttidsskriftsdatabase, som består af flere pakker. JSTOR er kendetegnet ved at indeksere tidsskrifterne tilbage til tidsskriftets start. VIA bibliotekerne har købt adgang til JSTOR Archive Arts & Science IV, VII og XII.

  Arts & Sciences Archive IV har fokus på business, pædagogik og retsvidenskab, men inkluderer også titler inden for psykologi, offentlig politik og administration. Se titelliste her

  Arts & Sciences VII dækker emner som kunst, kunsthistorie, humaniora, samfundsvidenskaberne, herunder historie, politologi, sociologi, sprog og litteratur og sundhedspolitiske emner. Se titelliste her

  Arts & Sciences XII indeholder også samfundsvidenskabelige titler, herunder titler inden for retsvidenskab, politologi, pædagogik, kriminologi, socialt arbejde, psykologi og sociologi. Derudover dækker pakken titler inden for Afrika-studier, Asien- studier og Det mellemste Østen-studier. Se titelliste her

  Adgang til JSTOR (Adgang udenfor VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Dorthe Brauner Sejersen, dobs@via.dk

 • Public Administration Abstracts

  Public Administration Abstracts er en database, der indekserer bøger og artikler. Disse repræsenterer væsentlige områder af offentlig administration, teorier inden for offentlig administration, politiske analyser, implementering og evaluering inden for området.

  Adgang til Public Administration Abstracts (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Tine Bech, tbec@via.dk 

 • SocINDEX

  SocINDEX med fuldtekst indeholder over 2.1 millioner poster inden for sociologisk teori og sociologiske emneområder som antropologi, kriminologi, kultursociologi, demografi, økonomisk udvikling, politik, socialpsykologi, socialt arbejde, sociologisk teori, velfærd mm. Databasen indeholder over 860 tidsskrifter i fuldtekst, ca. 2800 tidsskrifter i delvis fuldtekst, mere end 830 bøger og over 16.800 konferencepapirer.

  Adgang til SocINDEX (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.)

  Vejledning

  Kontakt: Signe Nielsen, sini@via.dk 

 • Women's studies international

  Women's studies International er en international forskningsdatabase, der dækker fagområdet kønsstudier (gender studies) med fokus på kvinder, men inddrager også artikler om andre køn og kønstematikker. Databasen er tværfaglig og dækker bredt indenfor sociologi, økonomi, politik, samfundsforhold (public policy), familie, uddannelse m.m. og samtlige referencer er udvalgt til at belyse temaer om køn. Databasen henviser til mere end 871.00 bibliografiske poster ( 1972- ) og mere end 2000 tidsskrifter er repræsenteret.

  Adgang til Women's studies international

  Vejledning 

  Kontakt: Anne Vibe Sellner, avse@via.dk 

Lovstof m.m.

 • Ankestyrelsen

  Ankestyrelsen er en styrelse under Social- og Ældreministeriet.

  Ankestyrelsens hovedopgaver er

  at afgøre klager; fortrinsvis på social- og beskæftigelsesområdet.
  at sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, så borgernes sager bliver behandlet ens. 
  at formidle viden om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet.
  Ankestyrelsen offentliggør løbende statistik og nye tal om velfærdsudviklingen. Det gør den både i databaser, hvor du selv kan trække tal, og i rapporter og publikationer.

  Fri adgang til Ankestyrelsen

 • Det Kgl. Biblioteks service for centraladministrationen

  Det Kgl. Biblioteks service for centraladministrationen giver adgang til dansk, nordisk, international jura samt love og forarbejder.

  F.eks. kan man finde alle betænkninger under E-materialer - > Nummererede betænkninger

  Adgang til Det Kgl. Biblioteks service for centraladministrationen

 • Familieretshuset

  Familieretshuset åbnede 1. april 2019 og erstatter Statsforvaltningen. Familieretshuset hører organisatorisk og budgetmæssigt under Social- og Indenrigsministeriet.

  Det er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand, og det er også forældrene rådgivningen i stor udstrækning retter sig i mod.

  På hjemmesiden kan du finde oplysninger om:

  • Adoption
  • Bidrag
  • Faderskab og medmoderskab
  • Forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Navne
  • Prøvelse af ægteskabsbetingelser
  • Separation og skilsmisse
  • Værgemål


  Adgang til Familieretshuset

 • Folketinget

  På hjemmesiden kan du bl.a. finder forespørgsler, lovforslag, udvalgsbilag, nyheder og oplysninger om demokrati og om de forskellige ministerier og partier.

  Adgang til Folketinget

 • Folketingets ombudsmand

  Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

  Hjemmesiden indeholder oplysninger til borgere, der ønsker at klage over en given afgørelse

  Derudover kan du finde ombudsmandens årsberetninger, kronikker og udtalelser om almindelige forvaltningsretlige spørgsmål på siden.

  Adgang til Folketingets ombudsmand

 • Retsinformation

  Retsinformation.dk er indgangen til alle gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer mv., og sikrer, at der findes ét sted, hvor borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan få adgang til gældende lovning i Danmark. Du kan også søge i Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets ombudsmand.

  Civilstyrelsen er ansvarlig for driften af retsinformation.dk, mens indholdet er ejet af Folketinget og ministerierne.

  Adgang til Retsinformation

 • Schultz Lovportaler

  Schultz kommunekoncept sørger for, at områderne herunder altid er helt opdateret inden for gældende lovgivning.

  Gl. gældende version af Schultz lovportaler (se mere om Ny version af Schultz lovportaler nederst på siden)

  Nedennævnte link henviser til en version, som i løbet af foråret 2023 og senest i slutningen af juni 2023 vil blive erstattet et nyt brugerinterface og med adgang til flere lovområder

  Administration og økonomi

  Lovguide Forvaltning indeholder love, vejledninger og andet lovstof inden for forvaltningsområdet f.eks. Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Databeskyttelsesloven, herunder behandling af persondata, samt Schultz’ egne rapporter.
  Beskæftigelse

  Lovguide Jobcenter indeholder love og vejledninger om f.eks. aktiv beskæftigelsesindsats, socialpolitik, integration, sygedagpenge og barsel.
  Social og sundhed

  Lovtext Social og arbejdsmarked indeholder love, vejledninger og andet lovstof inden for socialområdet f.eks. Serviceloven, Aktivloven osv.
  Lovguide Socialforvaltning indeholder det samme som Lovtext Social og Arbejdsmarked, samt Schultz’ egne rapporter
  Lovtext Sundhedslove indeholder love, vejledninger og andet lovstof inden for sundhedsområdet

  Adgang til Schultz Lovportaler
  Fjernadgang med VPN eller password KUN for udvalgte uddannelser på Aarhus C, Viborg og Holstebro.
  Password findes på bibliotekets studienetside.

  Ny version af Schultz lovportaler - Schultz kommunekoncept
  Der kommer en ny version af Schultz lovportaler med et nyt brugerinterface og med adgang til flere lovområder. Denne version kræver ikke password, men du SKAL bruge din VIA mail for at få adgang. Du har allerede på nuværende tidspunkt mulighed for at bruge den nye version og få indsigt i, hvordan du mest hensigtsmæssigt bruger den.

  Adgang til Schultz kommunekoncept

  Vejledning til den nye portal

  Schultz kommunekoncept er delt op i følgende område, som vi har adgang til:

  • Administration og borgerbetjening
  • Beskæftigelse
  • Forvaltning og retssikkerhed
  • Kultur og fritid
  • Løn og personale
  • Natur og miljø
  • Plan, byg og energi
  • Skole og dagtilbud
  • Social og sundhed
  • Veje, trafik og beredskab
  • Økonomi og budget

  Der er ikke adgang til:

  • Håndbog for bygningsmyndigheder
  • Håndbog for den kommunale bygherre
  • Håndbog om støttet boligbyggeri
  • Håndbog om tilsyn meddrift af støttet boligbyggeri

Nyheds- og Debatartikler

 • Altinget

  På Altinget.dk finder du nyheds- og baggrundsartikler, politiske analyser og portrætter, meningsmålinger, debatindlæg og klummer.

  Altinget er en uvildig politisk netavis, der har en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen.

  Altinget indeholder 27 politik-områder, herunder bl.a.: Altinget Arbejdsmarked, Altinget Børn, Altinget Social og Altinget Sundhed. 

  Adgang til Altinget på VIA adresser

  Adgang udenfor VIA med VPN.

 • Arbejderbevægelsens erhvervsråd

  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) udgiver analyser, debatindlæg og andre publikationer om bl.a. arbejdsmarked, uddannelse og ulighed.

  AE samarbejder med blandt andre fagbevægelsen i Danmark

  AE udarbejder analyser, rapporter og økonomiske prognoser, der sætter fokus på samfundsmæssige og økonomiske problemer og løsninger.

  Formidlingen af arbejdet sker både gennem rapporter, analyser, debatindlæg, foredragsvirksomhed og undervisning mm.

  Fri adgang til Arbejderbevægelsens erhvervsråd

 • Cepos - Center for politiske studier

  Cepos er en borgerlig-liberal tænketank, hvor du kan finde analyser og debat inden for bl.a. arbejdsmarked, skatter og afgifter, ulighed, klima, velfærd og den offentlige sektor.

  Adgang til Cepos

 • Denoffentlige.dk

  Den Offentlige er et uafhængigt, digitalt medie, der bl.a. indeholder

  Nyhedsplatform for aktører i og omkring den offentlige sektor
  Casesamling med konkrete eksempler på offentlig innovation og udvikling
  Debatter mellem centrale aktører om aktuelle emner i den offentlige sektor

  Adgang til Den offentlige

 • Infomedia

  Søg i Danmarks største mediearkiv med artikler, der strækker sig helt tilbage til 1990.

  Adgang til artikler i fuldtekst fra:

  Landsdækkende, regionale og lokale aviser
  Fagblade og magasiner f.eks. Tænk, Ugeskrift for læger, og Ingeniøren

  Du kan også afgrænse til at søge i en bestemt avis/tidsskrift og/eller i en bestemt tidsperiode.
  Det er også muligt at få hurtig og direkte adgang til udvalgte artikler fra Infomedia ved log ind på din lånerstatus i bibliotekskatalogen.

  Udgiver: Infomedia A/S

  Adgang til Infomedia (Klik på autologin - hvis du ikke kommer automatisk på)
  (Adgang udenfor for VIA: Vælg VIA University College som din institution. Brug dit VIA-login. Husk at angive hele mailadressen.)

  Oversigt over online medier i Infomedia
  Oversigt over trykte medier i Infomedia (aviser, fagblade mm)

 • Mandag morgen

  Mandag Morgen er med til at pege på de udfordringer, samfundet står over for med fokus på områderne politik, grøn omstilling, digital omstilling og ledelse og er ligeledes med til at pege på nye løsninger.

  Adgang til Mandag Morgen (Login med WAYF, vælg VIA University College og brug dit VIA login)

 • NB Beskæftigelse

  Artikeldatabase i fuld tekst.
   
  Formål: Sikre information om beskæftigelsespolitikken og beskæftigelsesindsatser og de deraf sociale, økonomiske og arbejdsmæssige effekter af den gennemførte politik både på Christiansborg, i regionerne og i kommunerne. Derudover dækker portalen integration og den værdipolitiske debat i beskæftigelsespolitikken.
   
  Faciliteter:
  Portalen giver mulighed for at browse efter: Fagområder og Temaer. Der er dog ikke indhold/artikler under alle fagområder, f.eks. Digitalisering.
   
  Søgning:
  Du kan søge på emner og personer. Søgefunktioner fungerer vha. af stemming teknologien, så det er ligegyldigt, om du skriver ental eller flertal, da teknologien gør, at der søges på ordstammen. 
   
  Adgang til NB Beskæftigelse Du skal ikke logge ind. Du har allerede adgang til artiklerne.

  Hvis du ønsker adgang hjemmefra samt nyhedsmail to gange om ugen fra NB Beskæftigelse, skal du nederst vælge Selvbetjening og oprette dig som bruger med din VIA mail.

 • NB Social

  Artikeldatabase i fuld tekst:

  Formål: Sikre information om sociallovgivningen og de deraf sociale og økonomiske effekter af den gennemførte politik både på Christiansborg, i regionerne og i kommunerne.

  De 2 redaktører skriver, at deres mission er at bringe information, som kan kvalificere den enkeltes stillingtagen til socialpolitiske emner.

  Faciliteter
  Browse: Portalen giver mulighed for at browse efter: Fagområder og Temaer. Der er dog ikke indhold/artikler under alle fagområder, f.eks. Erhverv.

  Søgning: Du kan søge på emner og personer. Søgefunktioner fungerer vha. af stemming teknologien, så det er ligegyldigt, om du skriver ental eller flertal, da teknologien gør, at der søges på ordstammen. 

  Adgang til NB-Social Du skal ikke logge ind. Du har allerede adgang til artiklerne.

  Hvis du ønsker adgang hjemmefra samt nyhedsmail to gange om ugen fra NB Social, skal du nederst vælge Selvbetjening og oprette dig som bruger med din VIA mail.

 • Partiprogrammer

  Få adgang til partiprogrammer fra nuværende og tidligere politiske partier i Danmark. Pamfletterne er skannet ind og samlet af Det kongelige Bibliotek og dækker perioden fra 1872 til nu. De nyeste partiprogrammer scannes efterhånden som de modtages. Du kan søge i den digitale samling på både parti og årstal.

  Adgang til Partiprogrammer

 • Socialmonitor

  Socialmonitor er et uafhængigt og landsdækkende nyhedsmedie til alle, der arbejder med socialområdet. Vi skriver bl.a. om politik, økonomi, ledelse, organisering, opgavefordeling, løsninger, udfordringer og de mennesker, der driver udviklingen på socialområdet. Dækningen er fokuseret på indsatser målrettet børn, unge og voksne i udsatte positioner samt mennesker med handicap.

  Adgang til Socialmonitor fra VIA adresser

  Fjernadgang med VPN - vejledning til VPN

Statistik

 • Ankestyrelsen

  Ankestyrelsen er en styrelse under Social- og Ældreministeriet.

  Ankestyrelsens hovedopgaver er

  at afgøre klager; fortrinsvis på social- og beskæftigelsesområdet.
  at sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, så borgernes sager bliver behandlet ens. 
  at formidle viden om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet.
  Ankestyrelsen offentliggør løbende statistik og nye tal om velfærdsudviklingen. Det gør den både i databaser, hvor du selv kan trække tal, og i rapporter og publikationer.

  Fri adgang til Ankestyrelsen

 • Danmarks Statistik

  Danmarks Statistik er den centrale og officielle nationale myndighed for dansk statistik. Her er nyheder, analyser, publikationer og forhåndsdefinerede tabeller med tal om Danmark og danskerne. 

  Formålet er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. 

  Publikationer og nyheder med statistik og analyse/beskrivelse af tallene
  Færdiglavede tabeller med indgang på emne eller tema
  Statistikbanken: er en database hvor du selv kan hente data og lave dine egne tabeller

  Adgang til Danmarks statistik

 • De kommunale nøgletal

  De kommunale nøgletal udgives af Indenrigs- og Boligministeriet. I databasen kan du selv trække nøgletal fra de enkelte kommuner ud fra kategorier som befolkning, strukturelle forhold, udgifter, børnepasning, kultur, undervisning og meget mere

  Adgang til De kommunale nøgletal

 • Jobindsats

  Jobindsats.dk gør det nemt og hurtigt at få overblik over beskæftigelsesindsatsen. Du kan bruge databanken til at finde informationer om grupper af personer, udgifterne til forsørgelse og indsatsen for at skaffe personer i beskæftigelse – lokalt, regionalt og i hele landet. I rapportbanken kan du finde datarapporter, der sætter fokus på specifikke områder af beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedet.

  Jobindsats.dk hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Adgang til Jobindsats

 • Kriminalforsorgen.dk

  Kriminalforsorgen har ansvar for landets arrester og fængsler samt tilsyn af lovovertrædere, der har fået andre domme end frihedsberøvende domme. På kriminalforsorgen.dk kan du finde informationer om straf og tilsyn, herunder nyheder, statistik og nøgletal, ligesom Kriminalforsorgen udgiver rapporter og undersøgelser om behandling, uddannelse, beskæftigelse mm

  Fri adgang til Kriminalforsorgen.dk

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft, og flest mulige borgere er i job eller uddannelse. Du kan finde tal og statistik på beskæftigelsesområdet, herunder også tal for efterløn, førtidspension, boligstøtte, EØS-dagpenge, integration og opholdstilladelse.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hører under Beskæftigelsesministeriet.

  Adgang til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Videncentre m.m.

 • Arbejderbevægelsens erhvervsråd

  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) udgiver analyser, debatindlæg og andre publikationer om bl.a. arbejdsmarked, uddannelse og ulighed.

  AE samarbejder med blandt andre fagbevægelsen i Danmark

  AE udarbejder analyser, rapporter og økonomiske prognoser, der sætter fokus på samfundsmæssige og økonomiske problemer og løsninger.

  Formidlingen af arbejdet sker både gennem rapporter, analyser, debatindlæg, foredragsvirksomhed og undervisning mm.

  Fri adgang til Arbejderbevægelsens erhvervsråd

 • CASA - Center for alternativ Samfundsforskning

  Forskningsbaserede analyser af arbejdsliv, sociale forhold, fattigdom, udsatte. Udgiver Social årsrapport.

  Adgang til CASA

 • Center for Ungdomsforskning (CeFU)

  I Center for Ungdomsforskning (CeFU) forskes der i unge, ungdom og ungdomsliv. CeFU arbejder tværfagligt, problemorienteret og praksisrelateret.

  Centeret publicerer bøger, rapporter, artikler og øvrige publikationer som der dog sjælden gives direkte adgang til. Centeret beskæftiger sig primært indenfor emnerne: uddannelse, udsatte unge, motivation og trivsel mm. Særligt er det at ee anlægger de unges perspektiver på det liv, de lever, og de livsvilkår, der præger ungdomslivet.

  CeFU blev etableret i 2000 og drives af Foreningen Center for Ungdomsforskning, som består af en række institutioner og organisationer. Organisatorisk er centeret placeret på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, Campus København.

  Fri adgang til Center for Ungdomsforskning

 • Cepos - Center for politiske studier

  Cepos er en borgerlig-liberal tænketank, hvor du kan finde analyser og debat inden for bl.a. arbejdsmarked, skatter og afgifter, ulighed, klima, velfærd og den offentlige sektor.

  Adgang til Cepos

 • FORSA - Forening for Forskning i Socialt arbejde

  Arbejder for formidlingen af viden, erfaringer og resultater mellem forskning, uddannelses- og udviklingsmiljøer og socialt arbejde i praksis

  Adgang til FORSA

 • FOSO - Netværk for forskning i socialt arbejde

  Her finder du arbejdspapirer, projekter, publikationer udarbejdet af samfundsvidenskabeligt forskningsnetværk ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet.

  Adgang til FOSO

 • Integrationsviden.dk

  Vidensportalen integrationsviden er din indgang til et let tilgængeligt overblik over eksisterende viden og aktører på integrationsområdet. Integrationsviden blev etableret som en del af indsatsen Viden der virker.

  Adgang til integrationsviden.dk

 • Ministerier - med fokus på udvalgte ministerier

  Beskæftigelsesministeriets analyser og publikationer

  Justitsministeriets forskningskontor - adgang til forsknings- og statistikrapporter udarbejdet på foranledning af Justitsministeriet.

  Social- og indenrigsministeriet publikationer - adgang til analyser og statistikrapporter udarbejdet af SIM.

  Sundheds- og ældreministeriet publikationer - adgang til rapporter og undersøgelses udarbejdet på foranledning af SUM.

  Udlændinge- og integrationsministeriet - adgang til forskningsrapporter, statistik og analyser udarbejdet af eller på foranledning af UIM.


  Adgang til ministerier

 • Rockwool Fonden

  Fondens overordnede mål er at skabe ny og uafhængig viden om og løsninger på de samfundsmæssige udfordringer til styrkelse af velfærdsstaten. I beskrivelsen af Fonden peges på, at forskningen er upartisk og tager afsæt i relevante udfordringer for velfærdsstaten samt at målet er at forbedre vidensniveauet og kvaliteten af den offentlige debat.

  Fonden har både en forskningsenhed og en interventionsenhed. Interventionsenheden tager udgangspunkt i kendt viden, som afprøves i nye former i samarbejde med børn, unge og praktikere. Målet er at skabe nye veje, der kan gøre en positiv og vedvarende effekt. Rockwool Fonden blev etableret i 1981.

  Adgang til Rockwool Fonden

 • Social.dk

  Social.dk er en vidensplatform fra Social- og Boligstyrelsen, der giver indblik i udvikling og tendenser på socialområdet gennem data og aktuel socialfaglig viden

  Adgang til Social.dk

 • Socialbegreber.dk

  Begrebsarbejdet er et tiltag under Socialstyrelsen, der skal sikre en fælles forståelse af centrale begreber. Begrebsarbejdet hjælper fagfolk til at undgå misforståelser ved at udarbejde definitioner på udvalgte socialfaglige begreber. Begrebsarbejdet udføres af fagfolk med ekspertise inden for et emne i samarbejde med en terminolog.

  Adgang til Socialbegreber.dk

 • Socialpædagogernes Vidensbank

  Vidensbanken præsenterer flere typer af viden for at give borgere, socialpædagoger, fagforfattere, fagkonsulenter og forskere stemme. Det er en bred platform af vidensprodukter i seks typer af viden med brugerfortællinger, praksisfortællinger, dokumentation og udviklingsarbejde, undersøgelser og evalueringer, forskning og lærebøger og værktøjer.

  Vidensbanken har indhold fra 1995 og frem, ved løbende at opdatere, og viser kun viden som er tilgængeligt. Det kan være frit tilgængelige rapporter eller direkte links til artikler.

  Socialpædagogernes Vidensbank er en service fra Socialpædagogerne.

  Adgang til Socialpædagogernes Vidensbank

 • Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen udgiver bl.a. rapporter, artikler, evalueringer og inspirationsmateriale inden for områderne børn, unge og udsatte.

  Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde. Socialstyrelsens hovedopgaver er fastsat i finansloven og de består i at tilvejebringe ny socialfaglig viden & formidle og udbrede virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser.

  Adgang til Socialstyrelsen

 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  VIVE er en uafhængig statslig institution, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

  Centerets formål er at levere anvendelsesorienterede analyser og forskning i emner, som er relevante i forhold til velfærdssamfundets udvikling og udfordringer. Du kan finde analyser, forskning og udgivelser om f.eks. børn og unge, folkeskolen, hjemløse, anbragte børn, sundhed og ældre. ​

  VIVE er en fusion af SFI og KORA (1. juli 2017) og hører under Indenrigs- og Boligministeriet.

  Adgang til VIVE