Ansatte

Her kan du læse om, hvad ophavsret betyder for dig som ansat i VIA.

Hvad skal du vide

 • Kopiering og scanning

  Professionshøjskolerne har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, som betyder, at du kan kopiere fra materialer til undervisningsforløb. Men, der er nogle regler, du skal være opmærksom på inden, du går i gang.

  Hovedreglen er, at du som underviser må kopiere 20% af et materiale (lærebog, downloadet tekst eller lign.), dog højest 30 sider af samme materiale pr. studerende pr. halve kalenderår. Uanset materialets længde må du altid kopiere minimum fire sider (eksklusiv kolofon og indholdsfortegnelse).

  For at holde styr på hvor meget 20% er, kan du bruge denne tabel:

  Materialets samlede sidetal

  20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150+

  Antal sider der må kopieres

  4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

   

 • Deling af undervisningsmateriale

  Hvad må du med din kopi?

  Du må dele din kopi på et password-beskyttet intranet, hvor kun ansatte og studerende i VIA har adgang f.eks. itslearning, så længe du overholder reglerne i ovenstående tabel. Her det vigtigt at være opmærksom på om dine kollegaer har delt andre sider fra samme materiale.

  I så fald skal i sikre jer at den samlede mængde ikke overskrider 20% af materialet og max 30 sider af samme materiale pr. studerende pr. halve kalenderår:

  Materialets samlede sidetal

  20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150+

  Antal sider der må kopieres

  4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

  Du må aldrig dele kopier på sociale medier som Facebook, Messenger, Dropbox, mv. – heller ikke, selv om der er tale om en lukket gruppe. Det må kun ske, hvis forfatteren har givet dig tilladelse til at dele kopierne. Du må som underviser heller ikke sende kopieret materiale til de studerende pr. e-mail.

  Vi anbefaler, at du ved brug af artikler fra elektroniske tidsskrifter og databaser, som VIA har abonnement på, linker eller henviser til artiklen i stedet for at dele en digital kopi. Hvis der ikke kan linkes til artiklen må du gerne dele den med de studerende på et passwordbeskyttet intranet, så længe du holder dig inden for begrænsningsreglerne i aftalen.

  Du skal være opmærksom på, at der er materiale, som du aldrig må scanne. Det er for eksempel e-bøger og materiale, du finder gennem elektroniske tidsskriftlicenser som artikeldatabaserne.

  Du må heller ikke scanne og dele artikler fra tidsskrifter, du har et personligt underviserabonnement eller privat abonnement på, med mindre du henter tilladelse fra ophavet.

  E-bøger

  E-bøger, som sælges kapitelvis, må ikke deles digitalt. Du kan tjekke om den e-bog, du påtænker at dele digitalt sælges kapitelvis på tekst og nodes hjemmeside.

  Hvis e-bogen ikke sælges kapitelvis, kan du kopiere fra den digitalt, så længe du overholder begrænsningsreglerne i aftalen. Det er dog et krav, at du selv har købt e-bogen til undervisningsbrug. En e-bog du har købt til privat brug, må ikke anvendes til at lave digitale kopier til undervisningen.

 • Billeder

  Du må gerne bruge trykte og digitale billeder i dine oplæg eller din undervisning og dit undervisningsmateriale. Det må du, fordi VIA har en aftale med VISDA (Visuelle rettigheder i Danmark).

  Du må:

  • downloade billeder fra nettet uden tekst eller kopiere trykte billeder uden tekst fra bøger, artikler eller postkort til brug i præsentationer og opgaver
  • anvende disse billeder i materialer, du uploader til passwordbeskyttede systemer som for eksempel UC-Viden eller itslearning

  Billeder, illustrationer eller figurer, der bruges i sammenhæng med en tekst hører under vores aftale med Copydan Tekst & Node.

  Hvis du har materiale, der skal bruges uden for VIA og det indeholder billeder, så skal de enkelte billeder godkendes af kunstneren, inden de deles.

  I forhold til ophavsret og plagiering er det dog vigtigt at du altid husker:

  • at kreditere ophavsmanden med en tydelig reference til, hvor billedet er taget fra eksempelvis en bog, en artikel eller en hjemmeside
  • ikke at ændre billedet, så det krænker ophavsmanden ved for eksempel at forstørre, formindske, beskære og tilføje tekst, ikoner eller lignende
  • ikke at bruge billeder, der er hentet ulovligt fra nettet eller delt uden ophavsmandens tilladelse
   Du kan nemt få adgang til billeder, du må bruge:

  Benyt dig af VIAs abonnement på billeddatabasen Colourbox, samt de frit tilgængelige billedsamlinger Pixabay og Unsplash. Se hvordan du må bruge billederne her: Billeder til opgaver og præsentationer

 • Film & TV

  Du må gerne bruge TV- og radioudsendelser og dokumentarfilm i din undervisning, fordi Professionshøjskolerne har indgået en aftale med Copydan AVU-medier.

  Du har adgang til TV- og radioudsendelser fra mere end 70 danske og udenlandske tv-kanaler, for eksempel DR, TV2, BBC og CNN, som du kan bruge i din undervisning.

  Som ansat må du vise tv-udsendelser fra de ovenfor nævnte tv-kanaler offentligt, når dette sker via Center for Undervisningsmidlers streaming-tjeneste, hvor du har adgang via dit WAYF- eller UNI-login.

  Du finder udsendelserne her: Filmudsendelser - CFU

  Dokumentarfilm fra Center for Undervisningsmidler (CFU)

  Dokumentarfilm leveret af CFU kan du også bruge i din undervisning, fordi det er omfattet af VIAs aftale med Copydan AVU-medier.
  Du har adgang til dokumentarfilmene her: Film fra CFU

  Undtagelser
  Du skal være opmærksom på, at aftalen ikke omfatter fjernsynsudsendte filmværker, som indgår i biografernes almindelige repertoire af spillefilm, med mindre, der ved en udsendelse i fjernsynet kun er benyttet en mindre del af værket. Den del må du gerne gengive.

  Ophavsretslovens § 22 gør det også muligt at vise ganske korte klip fra en spillefilm, i lighed med citater fra en tekst. I forhold til en spillefilm, som normalt varer halvanden time eller mere, vil et klip på to-tre minutter være acceptabelt. Husk altid at kreditere værket.

  Optagelse af TV- og radioudsendelser

  Du har også mulighed for at optage TV- og radioudsendelser, men du skal være opmærksom på følgende:

  • Optagelserne skal foretages direkte fra TV/radio og ske i tilknytning til konkrete undervisningsforløb
  • Optagelserne skal være af forsvarlig teknisk kvalitet
  • Du må ikke foretage ændringer i optagelserne
  • Udvælgelse og optagelse af udsendelser kan enten foretages af PH-uddannelser, eller rekvireres af PH-uddannelser fra Center for Undervisningsmidler eller en anden fremmed medhjælp, som er godkendt af AVU-medier( PH-aftale 3.2.2).
  • Optagelserne må kun opbevares til eget undervisningsbrug og således ikke deles med andre undervisere

  Læs mere her:

  Du kan læse hele rammeaftalen mellem Professionshøjskolerne og CopyDan AVU-medier her

 • Lyd

  Enkelte akkorder, toner og lyde er ikke ophavsretligt beskyttede, men musikværker og lydklip er dog beskyttet af ophavsretsloven. Det betyder at selvom du vil bruge meget korte klip af et stykke musik eller et lydklip skal du altid have lov af ophavsmanden til at bruge lyden.

  Brug af podcasts

  Ved brug af podcast gælder der samme regler som ved musikværker eller lydklip. Men du må gerne henvise til en podcast i dit arbejde. Du skal bare huske at kreditere ophavet, ligesom du vil henvise til en bog eller en artikel.

  Optagelse af undervisning

  Det er underviseren, der er rettighedshaver til sin undervisning. Det er ikke i strid med ophavsretsloven at optage undervisningen, hvis dette kun sker til egen brug, dvs. at optagelsen ikke deles med medstuderende eller offentliggøres på nettet. Men det er i strid med persondataforordningen at optage andre mennesker uden deres samtykke, så derfor skal du bede om din undervisers samtykke (gerne skriftligt). Din underviser kan altid nægte optagelse af undervisningen, og det skal respekteres.

  Et samtykke kan efterfølgende trækkes tilbage, så bliver du nødt til at slette din optagelse. Optages underviseren i et rum, hvor der også er andre mennesker til stede og der er mulighed for at de vil kunne høres på optagelsen, skal disse personer også give samtykke til at du optager. Alternativt må du placere det apparat du vil optage med på en sådan måde, at kun din underviser kan høres. Optages undervisningen, har man selv ansvaret for, at ens medstuderende ikke kan høres. Kan medstuderende høres, skal samtykke indhentes fra enhver af disse, da optagelsen ellers skal slettes.

  Musik ved fester

  Professionshøjskolernes Rektorkollegium har truffet aftale med KODA og Gramex om musikanvendelse ved fester, koncerter og filmforevisninger samt som baggrundsmusik. Undervisningsinstitutionerne skal senest 15 dage efter afholdelse af arrangementer med levende musik sende indberetning til KODA.

  Baggrundsmusik

  Som ansat må du ifølge vores aftale med KODA og Gramex anvende baggrundsmusik i klasselokaler, kantiner og gangarealer fra TV og radio. Du må ikke bruge din egen private streamingtjeneste.

 • Ophavsret til undervisningsmaterialer i VIA

  I VIA er spørgsmål om ophavsret til undervisningsmateriale reguleret i principper og retningslinjer, som er udarbejdet i regi af HSU.

  Formålet er at beskrive rettighedsfordelingen mellem ansatte og VIA som institution samt at understøtte kollegialitet og god skik, når vi deler, genbruger, omskriver og videreudvikler hinandens materialer.

  Du kan læse mere her (kræver VIA login).

 • Videooptagelse af undervisning

  Underviseren kan beslutte at optage og uploade dele af eller hele undervisningen, så de studerende har mulighed for at følge undervisningen på tidspunkter, hvor det passer dem bedst. Det må underviseren gerne, men undervisningen må kun gøres tilgængelig på lukkede rum, hvortil alene holdet har adgang.

  Det anbefales, at der kun uploades klip med underviseren selv eller underviserens slides. I det omfang det er muligt, skal de studerende (web-cam/fotos, lyd eller chat) ikke fremgå. Hvis der alligevel i den forbindelse sker optagelser af de studerende på billede, lyd eller chat, og det ikke er muligt at klippe dette ud, er der et par ting, man skal være opmærksom på:

  Så længe optagelserne kun gøres tilgængelige i lukkede rum, hvor kun de studerende, der følger undervisningsforløbet, har adgang, kræves ikke særligt samtykke fra de studerende. Underviseren skal imidlertid altid forud for optagelsen oplyse de studerende om, at undervisningen bliver optaget og efterfølgende lagt i lukkede rum, hvis dette er tilfældet. Så kan de studerende træffe egne forholdsregler i forhold til, hvordan de ønsker at optræde i undervisningen. Det skal være muligt for de studerende at overvære undervisningen, enten live eller den uploadede version, uden at de bliver optaget.

  Det vil være hensigtsmæssigt at minde de studerende om, at optagelser, som der kun er adgang til i lukkede rum, ikke må deles med udenforstående. De studerende vil være selvstændigt ansvarlige for en sådan deling, og delingen vil kunne udgøre et brud på databeskyttelsesforordningen.

  Undgå at inddrage eksempler i undervisningen, som indeholder personoplysninger. Anvend alene eksempler i anonymiseret form.

  Optagelserne skal slettes, når der ikke længere er et formål med at opbevare dem. Hvornår dette formål ophører, vil bero på en konkret vurdering ud fra det konkrete undervisningsforløb. De studerende bør orienteres om, hvornår optagelserne forventes slettet.

  Hvis du som underviser ønsker at opbevare optagelserne, så de kan anvendes til andet formål, for eksempel udvikling af undervisningen, pædagogiske metoder eller lignende, så skal de studerende oplyses om dette, før optagelserne finder sted.

  Hvis du som underviser ønsker at sikre dine ophavsrettigheder, kan du indlede undervisningen med følgende tekst: ”Det optagede må kun anvendes til privat brug, jf. ophavsretslovens § 12, og det er derfor ikke tilladt at offentliggøre på nogen måde, for eksempel at lægge optagelserne ud på internettet.”