Skal du udarbejde et review, kan du med fordel samarbejde med en bibliotekar, som har kompetencer til at definere søgestrategier, vælge præcise søgetermer og til at tilgå en bred række af databaser.

Udfyld skemaet "Forberedelse til samtale med VIA Bibliotek om litteratur review" og send det til din kontaktperson i VIA biblioteks FoU-Team.
Du vil blive kontaktet af en bibliotekar, som indkalder dig et møde, hvor I kan diskutere oversigtsstudiets emne, omfang og tidsramme. Hvis du i øvrigt har spørgsmål om systematiske oversigtsartikler, er du velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Nedenstående oversigt kan også findes i pdf: Servicemodel

Fase Service Niveau 1 support
Projekter kan trække på bibliotekaren op til 4 timer
Niveau 2 support
Kan tilkøbes og udføres i tæt samarbejde mellem forsker/bibliotekar
Afklaring og planlægning Emneanalyse
 • Indledende møde
 • Vejledning ift. review-processen
 • Samtale om review-type
 • Udvikling af søgestrategier til relevant databaser
 • Baggrundssøgning af publicerede reviews samt protokoller for kommende reviews
 • Hjælp til udvikling eller forfinelse af emnesøgningen (emneaspekter/blokke)
 • Drøftelse af hvilke studietyper der kan inkluderes/ekskluderes 
 
  Udarbejdelse og registrering af protokol
 • Vejledning om udarbejdelse og registrering af review protokol
 
Udførelse Litteratursøgning
 • Identifikation af relevante databaser* til søgning
 • Instruktion i søgeteknikker og -metoder
 • Vejledning i brug af referencehåndteringsværktøj til styring og deling af søgeresultater
 • Identifikation af relevante søgeord (i samarbejde med forskeren)
 • Oversættelse af søgninger til flere forskellige databaser* (i samarbejde med forskeren)
 • Opsætning af søge-alerts
 • Vejledning i søgning af grå litteratur
 • Udførelse af søgninger
 • Download af søgeresultater til referencehåndterings-værktøj og fjernelse af dubletter
 • Dokumentation af søgestrategier
 • Overlevering af endeligt søgeresultat
  Screening og udvælgelse
af studier
 • Vejledning i metoder og redskaber til vurdering og udvælgelse af studier
 
  Dataanalyse
 • Vejledning i brug af software til dataudtræk/håndtering af data
 
Afrapportering Artikelskrivning og publicering
 • Vejledning ift publiceringsstrategi
 • Udkast til beskrivelse af litteratursøgningen i metodeafsnittet
 • Udarbejdelse af flowdiagram over udvælgelsesprocessen (f.eks. PRISMA)
 • Udkast til dokumentation af søgning
 • Gennemlæsning af artikeludkast
 • Udarbejdelse af dele af manuskriptet (herunder metodeafsnittets beskrivelse af litteratursøgningen)

 

Du kan få support på to niveauer:

 1. På niveau 1 fungerer bibliotekaren som vejleder. F.eks. vejledning i grundlæggende principper for systematisk søgning, vejledning i hvordan man registrerer en protokol, hjælp til identifikation af relevante databaser
 2. På niveau 2 fungerer bibliotekaren som en aktiv sparringspartner eller en form for konsulent og har en udførende rolle, og bibliotekaren deltager aktivt i projektets søgedel såsom, oversættelse af søgetermer til forskellige databaser, udkast til beskrivelse af litteratursøgningen, opsætning og arbejde med referencehåndtering, dokumentation af udvælgelsesprocessen.