Et udpluk af forskellige reviewtyper.

Du kan læse mere om de forskellige typer under oversigten.

  Kort tidsramme Lang tidsramme
Bredden af spørgsmålet

Literature review
Narrative review
State of the art
Rapid review
Rapid Evidence Assessment (REA)

Literature review
Narrative review
Rapid review
Rapid Evidence Assessment (REA)
Scoping review
Dybden af analysen Literature review
narrative review
Systematisk review
Meta-analyse
Meta-syntese

 

Reviewtyper

 • Generelt om reviewtyper

  I litteraturen er der ikke konsensus om, hvordan de forskellige review-typer skal beskrives og defineres, og de forskellige typer har både fællestræk og forhold, der adskiller dem (Gough, Thomas, & Oliver, 2012).

  Samtidig er mange review-typer løst definerede, hvilket også forklarer, at de fleste kan indplaceres flere steder i oversigten ovenover (Grant & Booth, 2009).

  Derfor er det desværre ikke muligt at lave en fuldstændig entydig definition af de forskellige review-typer, og gennemgangen derfor skal ses i det lys.

  Indenfor det sundhedsfaglige domæne kan de forskellige reviewtyper være mere præcist definerede. Se evt. artiklen af Grant & Booth nedenfor, hvor også flere reviewtyper er medtaget.

  Overordnet består søge- og udvælgelsesprocessen ved reviews af flg. faser: at definere forskningsspørgsmålet, definere de forskellige aspekter af forskningsspørgsmålet, finde gode søgeord ved hvert aspekt, udvælge databaser, lave systematiske søgninger i de forskellige databaser samt udvælge tekster ud fra inklusions- og eksklusionskriterier.

  Samtidig må man under hele processen notere: Hvilke søgninger i hvilke databaser gav hvor mange hits? Hvor mange gik igennem første screening på f.eks. titel, hvor mange gik igennem anden screening på f.eks. abstract, og hvor mange kunne efter gennemlæsning bruges i reviewet?

  En måde at gøre søgningerne og udvælgelserne transparente er ved at lave et flowdiagram, bl.a. PRISMA  har lavet et forslag til, hvordan sådan et flowdiagram kan se ud.

  Når dette arbejde er lavet, kommer arbejdet med at syntetisere og analysere data.

  Litteraturliste

  Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

  Gough, D., Thomas, J., & Oliver, S. (2012). Clarifying differences between review designs and methods. Systematic Reviews1(28), 1–9. https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-28

 • Literature review

  Et Literature review kan defineres som en syntese og analyse af videnskabelige materialer om et specifikt emne (Garrard, 2014).

  Metoden søger at identificere, hvad der tidligere er skrevet om et givet emne, hvilket giver mulighed for at opsummere og bygge videre på tidligere arbejde, undgå dobbeltarbejde og for at identificere huller i forskningen.
  Betegnelsen dækker over en meget varieret grad af udførlighed, og der er derfor en risiko for bias og for at væsentlige dele af litteraturen bliver overset (Grant & Booth, 2009).

  Metoden benytter ikke nødvendigvis standarder for søgeprotokoller og afrapportering af søgninger.

  Betegnelsen Literature review bruges af nogle synonymt med betegnelsen Narrative reviews (Grant & Booth, 2009)

    Literature Review
  Tidsramme Varierende
  Kilder Udvalgte søgekilder og databaser.
  Søgninger Søgningerne kan være mere eller mindre omfattende (Grant & Booth, 2009).
  Syntese Oftest narrativ (Grant & Booth, 2009).

  Litteraturliste

  Garrard, J. (2014). Health sciences literature review made easy: the matrix method e (4. udg.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.

  Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

 • Narrative review

  Narrative reviews beskriver sjældent de søgemetoder, der bruges til at finde og udvælge litteraturen (Callcut & Branson, 2009). Derfor er det heller ikke nødvendigvis systematisk informationssøgning, der er anvendt og det narrative review kan derfor have en tendens til at fokusere på en afgrænset mængde af studier udvalgt efter hvad der er tilgængeligt og/eller efter forskerens valg (Uman, 2011).

  Betegnelsen Narrative reviews bruges af nogle synonymt med betegnelsen Literature review (Grant & Booth, 2009)

    Narrative review
  Tidsramme Varierende
  Kilder Et begrænset antal kilder og ikke altid angivne kilder (Callcut & Branson, 2009)
  Søgninger Det er ikke altid beskrevet, hvordan søgningerne er foretaget (Callcut & Branson, 2009; Uman, 2011).
  Syntese Narrativ syntese

  Litteraturliste

  Callcut, R. a, & Branson, R. D. (2009). How to read a review paper. Respiratory care54(10), 1379–85.

  Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

  Uman, L. S. (2011). Information management for the busy practitioner: Systematic reviews and meta-analyses. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry20(1), 57–59. https://doi.org/10.1016/j.revmed.2014.05.011

 • Rapid review

  Vurdering af den foreliggende viden omkring et givent policy- eller praksisemne. Anvender systematiske review metoder til at søge efter og kvalitetsvurdere eksisterende forskning. Anvendes ofte til kortere deadlines. Omfanget af de systematiske metoder afhænger af afgrænsningen af feltet og søgestrategi (Virginia Commonwealth University, u.å.). 

    Rapid review
  Tidsramme Varierende – jo smallere afgrænsning af feltet og søgestrategi, jo kortere tid.
  Kilder Eksisterende forskning, begrænset gennemgang af mængden af grå litteratur (Grant, 2009)
  Søgninger Udførligheden af litteratursøgningen og dermed kvalitetsvurderingen af fund afhænger af evt. tidsbegrænsning på projektet (Grant, 2009)
  Syntese Typisk narrativt og i tabelform (Grant, 2009)

   

  Litteraturliste

  Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x 

  Virginia Commonwealth University. (u. å.). Rapid Review Protocol. Hentet fra https://guides.library.vcu.edu/rapidreview

 • Rapid Evidence Assessments (REA)

  En systematisk kortlægning af forskningen inden for et smallere afgrænset område. Består af eksplicitte og gennemsigtige udvælgelses- og kvalitetskriterier for, hvilke studier der medtages i reviewet samt niveauet af de oplysninger, der skal opnås fra hver undersøgelse (Varker m.fl., 2015).

  REA ses som alternativ til de mere tidskrævende systematiske reviews og vinder frem, da beslutningstagere og praktikere efterspørger hurtigere svar (Thomas, Newman, & Oliver, 2013).

  Bliver af flere sidestillet med Rapid reviews (Varker m.fl., 2015).

    Rapid Evidence Assessments (REA)
  Tidsramme Afhænger af tidsbegrænsningen på projektet, men typisk ml. 1-6 mdr. (Thomas m.fl., 2013).
  Kilder Begrænset antal databaser og ekskluderer ikke-publiceret forskning. Inkluderer typisk kun specifikke forskningsdesign.
  Søgninger Kendetegnet ved afsøgning i udvalgte databaser.
  Syntese Narrativt

  Litteraturliste

  Thomas, J., Newman, M., & Oliver, S. (2013). Rapid evidence assessments of research to inform social policy: Taking stock and moving forward. Evidence and Policy9(1), 5–27. https://doi.org/10.1332/174426413X662572

  Varker, T., Forbes, D., Dell, L., Weston, A., Merlin, T., Hodson, S., & O’Donnell, M. (2015). Rapid evidence assessment: Increasing the transparency of an emerging methodology. Journal of Evaluation in Clinical Practice21(6), 1199–1204. https://doi.org/10.1111/jep.12405

 • Scoping review

  Scoping review kortlægger eksisterende litteratur indenfor et emneområde og identificerer huller i den eksisterende forskning/litteratur (Peters m.fl., 2015). Samtidig forsøger man at give en indikation af den tilgængelige litteraturs omfang og art indenfor emneområdet (Paré, Trudel, Jaana, & Kitsiou, 2015)

  Scoping review benævnes også Scoping Study, Systematic Scoping Review, Scoping Report, Scope of the Evidence, Rapid Scoping Review, Structured Literature Review, Scoping Project og Scoping Meta Review (Temple University Libraries, 2018).

    Scoping review
  Tidsramme Varierende
  Kilder Indledende vurdering af den potentielle mængde af den videnskabelige litteratur (Grant & Booth, 2009).
  Søgninger Udførligheden af søgning er bestemt af begrænsninger i tid og omfang af reviewet. Kan inkludere igangværende forskning (Grant & Booth, 2009). Der foretages systematisk søgning (Pedersen, 2017).
  Syntese Tabelform med narrative kommentarer, evt. med visuel præsentation af evidensen (Grant & Booth, 2009).


  Litteraturliste

  Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

  Paré, G., Trudel, M. C., Jaana, M., & Kitsiou, S. (2015). Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews. Information and Management. https://doi.org/10.1016/j.im.2014.08.008

  Pedersen, P. U. (2017). Fra forskning til praksis. Kbh.: Munksgaard.

  Peters, M. D. J., Godfrey, C. M., Khalil, H., McInerney, P., Parker, D., Soares, C. B., & Peters  Christina M ; Khalil, Hanan ; Mcinerney, Patricia ; Parker, Deborah ; Soares, Cassia Baldini, M. D. J. ; G. (2015). Guidance for conducting systematic scoping reviews. International Journal of Evidence-Based Healthcare, 13(3), 141–146.

  Temple University Libraries. (2018). Systematic Reviews and Other Review Types. Hentet fra http://guides.temple.edu/c.php?g=78618&p=4156607

 • State-of-the-art review

  Bliver flere steder sidestillet med forskningsoversigter eller forskningskortlægninger af et givent afgrænset felt. Et State-of-the-art sigter mod at give en oversigt af forskningsbaseret viden inden for et, typisk bredere, felt. Kan angive områder, hvor der er brug for videre forskning (Grant & Booth, 2009).

    State-of-the-art review
  Tidsramme Varierende.
  Kilder Ingen formelle rammer for kvaliteten.
  Søgninger Sigter mod en grundig søgning af eksisterende forskningsbaseret viden (Grant & Booth, 2009).
  Syntese Typisk narrativt.

   

  Litteraturliste

  Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

 • Systematisk review

  Har til hensigt at identificere alt relevant forskning omkring et specifikt emne, der dernæst kvalitetsvurderes. Både litteratursøgninger samt kvalitetsvurderingen af den fundne litteratur foregår systematisk og alt dokumenteres. Et systematisk review skal være fuldstændig gennemsigtigt og verificerbart. Anvendes til undersøgelsesspørgsmål, der relaterer sig til effekten af en given intervention (Thomas m.fl., 2013).

    Systematisk review
  Tidsramme Tidskrævende. Mellem 9-12 måneder.
  Kilder Alle relevante.
  Søgninger Tilsigter en omfattende og udtømmende søgning (Syddansk Universitetsbibliotek, u.å.).
  Syntese Typisk narrativt, evt. suppleret med tabeller (Syddansk Universitetsbibliotek, 2021).

  Litteraturliste

  Syddansk Universitetsbibliotek. (u.å.). Type af review karakteriseret efter anvendt metode. SDU. https://www.sdu.dk/-/media/files/bibliotek/bibpdf/type+af+review+karakteriseret+efter+anvendt+metode.pdf

  Syddansk Universitetsbibliotek. (2021). Systematiske reviews. SDU. https://www.sdu.dk/da/bibliotek/forskere/litteratursoegninger+og+reviews/systematiske+reviews

  Thomas, J., Newman, M., & Oliver, S. (2013). Rapid evidence assessments of research to inform social policy: Taking stock and moving forward. Evidence and Policy9(1), 5–27. https://doi.org/10.1332/174426413X662572

 • Meta-analyse

  Meta-analyser er en statistisk metode til at kombinere og syntetisere kvantitative data fra forskellige primærstudier med det formål at skabe nyt på grundlag af enkeltdele fra resultaterne af primærstudier (Johansen & Pors, 2013). For at opnå valide meta-analyser kræves det, at alle inkluderede studier er tilstrækkelig ens. Det inkluderer karakteristika som studiets population, den udforskede intervention og ikke mindst, at det målte bliver målt på samme måde og med samme tidsinterval (Grant & Booth, 2009).

     Meta-analyse
  Tidsramme Relativt tidskrævende - afhænger af mængden af studier indenfor det givne emne.
  Kilder Alle relevante.
  Søgninger Tilsigter en omfattende og udtømmende søgning, der foregår systematisk og hvor alt dokumenteres.
  Syntese Grafisk eller i tabelform med narrative kommentarer (Syddansk Universitetsbibliotek, u.å.).


  Litteraturliste

  Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

  Johansen, C. G., & Pors, N. O. (2013). Evidens og systematiske reviews: en introduktion. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

  Syddansk Universitetsbibliotek. (u.å.). Type af review karakteriseret efter anvendt metode. SDU. https://www.sdu.dk/-/media/files/bibliotek/bibpdf/type+af+review+karakteriseret+efter+anvendt+metode.pdf

 • Meta-syntese

  Metasyntesen samler og syntetiserer kvalitativ forskning inden for et bestemt område. I metasyntesen fortolkes andre forskeres fortolkninger til en samlet, ny fortolkning med henblik på en akkumulering af viden, ligesom i metaanalyse, men her sker akkumuleringen ikke i form af sammenligninger og statistiske beregninger, men ved at samle og fortolke andres fund (Frederiksen, Beedholm, & Glasdam, 2015).
  Metasyntese som metode er udviklet med det formål at nå frem til et samlet billede af kvalitative forskningsfund på en systematisk måde (Bidstrup Jørgensen & Steenfeldt, 2010, s. 31).

    Meta-syntese
  Tidsramme Relativt tidskrævende - afhænger af mængden af studier indenfor det givne emne.
  Kilder Alle relevante.
  Søgninger Tilsigter en omfattende og udtømmende søgning, der foregår systematisk og hvor alt dokumenteres.
  Syntese Narrativt.


  Litteraturliste

  Bidstrup Jørgensen, B., & Steenfeldt, V. Ø. (Red.). (2010). Med sygeplejeteori som referenceramme - i forskning og udvikling. Kbh.: Gad.

  Frederiksen, K., Beedholm, K., & Glasdam, S. (2015). Litteraturreview. I S. Glasdam (Red.), Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: indblik i videnskabelige metoder (2. udg., s. 53–62). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag.